Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES SERWISU INTERNETOWEGO PROWADZONEGO W DOMENACH I SUBDOMENACH SOLAR-UNION.EU ORAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SOLAR-UNION SP. Z O.O.

 

1. INFORMACJE OGÓLNE.

Administratorem Serwisu www.solar-union.eu jest SOLAR-UNION Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Macieja Rataja 58, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu VII Wydział Gospodarczy KRS w Poznaniu,  pod numerem KRS 0000811643, posiadająca NIP 9721304568, kapitał zakładowy 105,000.00PLN, w całości opłacony.

Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje Polityki Bezpieczeństwa, prowadzonej przez Administratora zgodnie z przepisami o Ochronie Danych Osobowych.

 

2. DEFINICJE.

 1. www.solar-union.eu - serwis internetowy prowadzony przez Solar-Union Sp. z o. o.
 2. Administrator – Solar-Union Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Macieja Rataja 58, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu VII Wydział Gospodarczy KRS w Poznaniu,  pod numerem KRS 0000811643, posiadająca NIP 9721304568, kapitał zakładowy 105,000.00PLN, w całości opłacony.
 3. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i urządzeniach w następujący sposób:
  - poprzez informacje wprowadzane dobrowolnie w formularzach,
  - poprzez pliki cookie (tzw. "ciasteczka") zapisywane w urządzeniach końcowych,
  - poprzez gromadzenie logów urządzeń przez Administratora.
 4. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.
 5. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.
 6. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Logi systemowe - rejestrowanie na serwerze w tzw. logach systemowych danych produktów zainstalowanych u Użytkownika. Zapisywane w ten sposób dane to m.in.: rodzaje urządzeń, wersja oprogramowania, adres IP.

 

3. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA.

 1. Administrator zbiera dane w celu :
  - prawidłowej obsługi oferowanych produktów w tym wsparcia technicznego przy realizacji usług,
  - przetwarzania zamówień i płatności, realizacji dostaw oraz rozpatrywania reklamacji,
  - realizacji umowy oraz świadczenia usług na rzecz osób których dotyczą,
  - kontaktu telefonicznego w celu odpowiedzi na pytania,
  - dostosowania swoich usług i produktów do wymagań użytkowników,
  - marketingu bezpośredniego produktów i usług firmy Solar-Union, w tym wysyłanie newslettera,
  - przedstawienia oferty handlowej Solar-Union.
 2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników:
  - adres zamieszkania, miasto i kod pocztowy,
  - numer telefonu, adres-mail,
  - rodzaje, numery seryjne oraz IP produktów,
  - dane lokalizacyjne (kraj, miasto), statystyki użytkowania,
  -inne, gdy ma na nie zgodę.
 3. Podanie powyższych danych osobowych może być niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie Usług Elektronicznych w Serwisie. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu oraz w Regulaminie Serwisu.
 4. Dane uzyskane na podstawie zgody będą przetwarzane tak długo, jak długo posiadają Państwo konto w serwisie, lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

4. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika plików cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  - określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
  - utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia Google.

 

5. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES.

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies, wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera
 • Android
 • Safari (iOS)

 

6. LOGI SERWERA.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 3. Dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

7. PRAWO DO KONTROLI, DOSTĘPU I POPRAWIANIA TREŚCI SWOICH DANYCH.

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe Klientów innym podmiotom (podwykonawcom lub partnerom biznesowym), zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o Ochronie Danych Osobowych oraz ogólnym Rozporządzeniu o ochronie danych. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 3. Podawanie przez Klientów danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże nie podanie danych oznaczonych, jako niezbędne uniemożliwia zawarcie Umowy o Świadczenie Usług.
 4. Na wniosek Klienta dobrowolnie udzielone zgody mogą być w każdej chwili cofnięte.
 5. Użytkownik Konta, który przekazał swoje dane osobowe Administratorowi ma prawo:
  - dostępu do treści swoich danych osobowych,
  - sprostowania danych, jeżeli przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  - żądania usunięcia danych,
  - żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  - przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  - wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
  - uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej  na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres info@solar-union.eu. Po otrzymaniu wiadomości Administrator niezwłocznie odniesie się do niej.8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Dane przesyłane drogą elektroniczną są zabezpieczone przed ich pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione poprzez zastosowanie zabezpieczeń takich jak: program antywirusowy oraz szyfrowanie SSL.
 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych obejmuje profilowanie. Dążąc do zaspokajania potrzeb Klienta i zapewnienia trafności w doborze danych, Administrator Danych przekazuje informacje, które mogą Klienta zainteresować. W oparciu o wynik profilowania, Klient może otrzymywać dodatkowe informacje, materiały marketingowe skierowane do określonej grupy Klientów, oferty lub ankiety.
 4. Usługodawca zastrzega prawo zmiany Polityki prywatności i plików cookies.

ul. Macieja Rataja 58,

61-695 Poznań, PL

PL9721304568

tel.: +48 602 210 429

info@solar-union.eu

Producenci

INVT

ULICA SOLAR

© 2020 All Rights Reserved | SOLAR UNION

Polityka prywatności